.

 

 

افغان جرمن آنلاین                                                                                                         18/10/2011

 

جلوگیری از نمایش فلم افغانی «مدرسه»

از طرف مقامات ایرانی در کابل و مزار شریف

 

تاریخ افغانستان شاهد تجاوز های  گوناگون نظامی، سیاسی  و فرهنگی در کشور ما بوده و مقاومت شجاعانۀ و قربانی های مردم این خطه را در سینۀ خود ثبت نموده است.

 

اما این تجاوز سیاسی و فرهنگی اخیر کشور ایران یعنی تعطیل نمایش فلم های افغانی که جنایات و مظالم آنکشور را در حق پناهندگان افغان افشا میکند، از نوع تجاوزات بی شرمانه و جسورانه ایست که نه تنها لکۀ ننگی در دامان دپلوماسی و سیاسی کشور ما افغانستان خواهد گذاشت بلکه سیاهی آن در سیمای دپلوماسی و سیاست مداران آماتور کشور ایران هم نقش خواهد بست.

 

 پورتال افغان جرمن آنلاین با تمام قوت این بی احترامی سیاسی و فرهنگی و دنائت دپلوماسی کشور مداخله گر و زمامداران و آخوخند های دُره و دار را محکوم می کند و همه خوانندگان و نویسندگان وطن پرست افغان و نهاد های فرهنگی، سیاسی، بشری و بین المللی را دعوت میکند تا با نوشته ها و اعتراضات خویش در این دریچه اشتراک نموده و وجایب ملی و وطنی خویش را در حق میهن عزیز ایفا نمایند.

 

ما به نوبۀ خویش همه تبصره ها، گزارش ها، و عکس العمل های رسانه ها و سایت های ملی افغانی را در اینجا به مطالعۀ خوانندگان عزیز پورتال می رسانیم.

 

      توقیف فیلم افغانی 'مدرسه'؛ درباره زندگی مهاجران افغان در ایران

واکنش نهادهای مختلف در مورد جلوگیری نمایش فلم مدرسه

از نمایش فلم مدرسه در شهر کابل جلوگیری صورت گرفت

از افتتاح فلم مدرسه در کابل جلوگیری شد

 مدرسه: فلم سينمايي براساس يک داستان واقعي 

در حقيقت فلم "مدرسه" افتتاح شد

.

.

.

.

.

.

.

.